Jan Puk laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga

Lasowiak z Nagrodą Kolberga. Jan Puk z Trześni został laureatem tegorocznej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. 

Fot. Ireneusz Bobowski

Pan Jan Puk to rzeźbiarz, twórca unikatowych zabawek ludowych, sprzętów gospodarskich, architektury wiejskiej. Poeta ludowy, autor kronik o dawnych mieszkańcach wsi. To także niestrudzony propagator kultury lasowiackiej. Ogromne gratulacje dla pana Jana!

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 6 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie!

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawana jest od 1974 r. i ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia wy­bit­ne osią­gnię­cia twór­ców lu­do­wych, na­ukow­ców, ba­da­czy i po­pu­la­ry­za­to­rów oraz osób, in­sty­tu­cji i or­ga­ni­za­cji wspie­ra­ją­cych kul­tu­rę lu­do­wą na całym ob­sza­rze Pol­ski i poza gra­ni­ca­mi kraju. W tym roku nagroda zostanie przyznana już po raz czterdziesty siódmy.

Organizatorem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs oraz gala realizowane są przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i jego oddziałem – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Fundatorami nagród finansowych są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego (Mazowieckie).

Więcej o nagrodzie i laureatach można przeczytać na stronie internetowej www.nagrodakolberg.pl.

Na podst. materiałów Organizatora

 

Leave A Comment