Regulamin Klastra

REGULAMIN

określający zasady działania Klastra Lasowiackiego

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. KLASTER LASOWIACKI (dalej jako KLASTER), stanowi formę współpracy jego Członków i funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. KLASTER nie posiada osobowości prawnej oraz nie podlega rejestracji.
 3. KLASTER swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla właściwego realizowania swych celów KLASTER może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 4. Czas trwania KLASTRA jest nieograniczony.

§2. Koordynator KLASTRA

 1. Koordynatorem KLASTRA jest Miejski Dom Kultury w Stalowej, w imieniu którego działa Dyrektor.
 2. Koordynator KLASTRA prowadzi obsługę administracyjną i organizacyjną KLASTRA, reprezentuje KLASTER, a tym samym Członków KLASTRA na zewnątrz oraz realizuje inne zadania, określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Przez podpisanie umowy o współpracy Członek KLASTRA udziela Koordynatorowi KLASTRA pełnomocnictwa do reprezentowania go, jako Członka KLASTRA, wobec osób trzecich, w tym w szczególności do zawierania w jego imieniu umów o współpracy z nowymi członkami KLASTRA.
 4. Do realizacji obowiązków Koordynatora KLASTRA, Koordynator może wyznaczać swoich przedstawicieli, udzielając im stosownych pełnomocnictw. Koordynator zobowiązany jest wyznaczyć osobę do kontaktów z Członkami KLASTRA i poinformować o tym fakcie na piśmie Członków KLASTRA oraz Zarząd KLASTRA.
 5. Obsługę administracyjną KLASTRA zapewnia Koordynator KLASTRA, który prowadzi także rejestr Członków KLASTRA.

§3. Cele i zadania KLASTRA

 1. Celem KLASTRA jest:
  1) przywrócenie znaczenia pojęciu lasowiackości oraz wykorzystanie pozytywnych cech przypisywanych Lasowiakom do odtwarzania tożsamości regionalnej zarówno na poziomie społecznym, jak i gospodarczym,
  2) wykorzystanie dorobku historycznego celem tworzenia globalnie nośnych, kreatywnych i pozytywnych koncepcji społecznych, kulturowych, kulturalnych oraz gospodarczych,
  3) wspieranie projektów biznesowych, społecznych i kulturalnych bazujących na dziedzictwie kulturowym Lasowiaków, a przede wszystkim odwołujących się do ekologii, koncepcji slow life, slow food oraz tolerancji,
  4) upowszechnianie wiedzy o kulturze lasowiackiej i o jej wartościach,
  5) kreowanie i promocja pozytywnego wizerunku oraz strategii rozwoju regionu dawnej Puszczy Sandomierskiej,
  6) ochrona dziedzictwa kultury lasowiackiej i Puszczy Sandomierskiej
 2. Cele KLASTRA określone w ust. 1 będą realizowane poprzez:
  1) wspólne, komplementarne i wielopłaszczyznowe działania na rzecz rozwoju KLASTRA i wartości przez KLASTRA reprezentowanych,
  2) skuteczne i efektywne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rzecz działań członków KLASTRA,
  3) wspieranie działań związanych z wprowadzeniem certyfikatu klastrowego oraz wdrożeniem jednolitej identyfikacji wizualnej członków KLASTRA,
  4) nawiązywanie kontaktów zewnętrznych oraz skuteczne konkurowanie na rynku regionalnym, krajowym czy międzynarodowym,
  5) rozszerzenie i umacnianie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi tworzącymi KLASTER,
  6) tworzenie wspólnej ścieżki rozwoju inwestycyjnego, przy oczekiwanym wzroście produktywności i przychodów podmiotów KLASTRA,
  7) wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek
  8) efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadr,
  9) tworzenie nowych miejsc pracy.

§4. Majątek Klastra

 1. KLASTER nie będzie posiadał wyodrębnionego substratu majątkowego, jako majątku wspólnego Członków.
 2. Klaster nie stanowi spółki cywilnej w rozumieniu art. 860 Kodeksu Cywilnego, spółki handlowej, lub innej osoby prawnej, czy jednostki organizacyjnej i zgodnym zamiarem Członków jest, aby stosunki prawne pomiędzy nimi nie były interpretowanie jak stosunek spółki cywilnej, spółki handlowej, lub innej osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej.
 3. Środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich uiszczanych przez Członków Klastra, jak również pochodzące z działalności prowadzonej przez Klaster, gromadzone będą na subkoncie wydzielonym na rachunku bankowym należącym do Koordynatora Klastra.
 4. Środkami finansowymi, o których mowa ust. 3 powyżej, zarządza Zarząd.
 5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3 powyżej, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów KLASTRA oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jego działalności.

§5. Struktura organizacyjna KLASTRA

 1. KLASTER jest przedsięwzięciem działającym jako sieć wzajemnych umów o współpracy pomiędzy Członkami.
 2. 2. W ramach KLASTRA działają następujące organy:
  a. Zgromadzenie Członków KLASTRA – jako zgromadzenie wszystkich Członków, organ prawodawczy i kontrolny,
  b. Rada KLASTRA – jako organ opiniodawczy i doradczy,
  c. Zarząd KLASTRA – jako organ zarządzający i wykonawczy.

§ 6. Zgromadzenie Członków KLASTRA

 1. Zgromadzenie Członków KLASTRA podejmuje najważniejsze decyzje związane z działalnością KLASTRA, składa się z przedstawicieli wszystkich Członków KLASTRA i działa na posiedzeniach zwoływanych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Każdy Członek KLASTRA ma prawo wyznaczyć więcej niż jedną osobę do pełnienia funkcji przedstawicieli w Zgromadzeniu Członków KLASTRA, z tym, że w głosowaniu każdemu członkowi KLASTRA przysługuje jeden głos, bez względu na liczbę przedstawicieli.
 3. Na zwołanym Zgromadzeniu Członków KLASTRA, Koordynator KLASTRA wyznacza Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
 4. Do kompetencji Zgromadzenia Członków KLASTRA należy:
  a. wybór członków Zarządu oraz Rady,
  b. opracowywanie i uchwalanie planów oraz strategii działania KLASTRA;
  c. ustalanie składki członkowskiej Członków KLASTRA;
  d. inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami działalności KLASTRA;
  e. kontrola i nadzór nad działalnością KLASTRA;
  f. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu KLASTRA;
  g. uchwalanie budżetu KLASTRA i zatwierdzanie rocznych sprawozdań;
  h. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  i. wprowadzanie zmian w niniejszym Regulaminie.
 5.  Posiedzenia Zgromadzenia Członków KLASTRA zwołuje Koordynator działając z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  a. Zarządu KLASTRA lub
  b. co najmniej 5 Członków KLASTRA
 6. Posiedzenia Zgromadzenia Członków Klastra zwoływane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany na piśmie przez przedstawiciela Członka KLASTRA adres. W zawiadomieniu należy oznaczyć termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia Zgromadzenia Członków Klastra.
 7. Zgromadzenie Członków Klastra podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy zasiadających w nim przedstawicieli.
 8. W przypadku braku określonego w ust. 7 quorum następne Zgromadzenie Członków KLASTRA odbywa się po upływie pół godziny, bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu.
 9. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

§ 7. Zarząd KLASTRA

 1. Zarząd KLASTRA jest organem zarządzającym i wykonawczym KLASTRA i działa pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Członków KLASTRA.
 2. Zarząd KLASTRA składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, przy czym w skład Zarządu KLASTRA wchodzi Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, jako Przewodniczący Zarządu. Pozostali członkowie Zarządu Klastra są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Członków Klastra w formie uchwały, na dwuletnie kadencje, spośród osób wskazanych przez przedstawicieli Członków KLASTRA uczestniczących w danym posiedzeniu Zgromadzeniu Członków Klastra. Liczebność Zarządu KLASTRA ustala Zgromadzenie Członków KLASTRA.
 3. Zarząd KLASTRA podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Zarządu. W przypadku równości głosów, przeważa głos Przewodniczącego Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, i zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zawiadomienie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej i jest wysyłane bezpośrednio do każdego członka Zarządu. Wszystkie posiedzenia Zarządu KLASTRA muszą być zaprotokołowane.
 5. W sprawach niecierpiących zwłoki Zarząd KLASTRA może podejmować decyzje poza posiedzeniem, poprzez złożenie głosu na piśmie lub elektronicznie. W tym przypadku, taki tryb głosowania zarządza Przewodniczący Zarządu, przesyłając pozostałym członkom Zarządu proponowany tekst uchwały i wyznaczając termin, w którym głos powinien nadejść do Zarządu oraz sposób jego złożenia. Nie nadejście głosu w wyznaczonym terminie jest uważane za wstrzymanie się od głosu.
 6. Przez sprawę niecierpiącą zwłoki rozumie się każdą sprawę wymagającą rozstrzygnięcia w terminie krótszym niż czas niezbędny na zwołanie posiedzenia Zarządu, a w szczególności sprawę, w której, w przypadku niepodjęcia stosownej uchwały, grozi KLASTROWI niepowetowana szkoda lub utrata znaczącej korzyści. Zasady oddawania głosów w formie elektronicznej określi Zarząd KLASTRA.
 7. Do kompetencji i obowiązków Zarządu KLASTRA należy w szczególności:
  1. przyjmowanie nowych Członków KLASTRA;
  2. skreślanie i wykluczanie Członków KLASTRA;
  3. tworzenie Grup Projektowych, określanie ich zadań, składu osobowego, w tym Liderów;
  4. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności KLASTRA;
  5. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Zgromadzenia Członków Klastra lub Koordynatora KLASTRA;
  6. przechowywanie księgi protokołów z posiedzeń władz KLASTRA;
 8. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu KLASTRA w trakcie trwania kadencji, skład osobowy Zarządu może być uzupełniony spośród kandydatów nie wybranych podczas ostatnich wyborów do Zarządu, według kolejności uzyskanych głosów.

§ 8. Rada KLASTRA

 1. Rada KLASTRA składa się z przedstawicieli poszczególnych środowisk tworzących KLASTER, tj. przedstawiciel biznesu, rękodzielników, instytucji kultury, samorządu, organizacji pozarządowych.
 2. Rada KLASTRA liczy od 5 do 8 członków.
 3. Członkowie Rady KLASTRA wybierani są przez Zgromadzenie Członków KLASTRA, na dwuletnie kadencje.
 4. Do kompetencji Rady KLASTRA należy opiniowanie działań podejmowanych przez KLASTER i doradzanie Zarządowi KLASTRA.

§ 9. Członkowie KLASTRA

 1. Członkami Klastra są: (i) Członkowie Założyciele oraz (ii) Członkowie Zwyczajni.
 2. Rejestr Członków Klastra prowadzi Koordynator.

§ 10. Prawa i obowiązki Członków

 1. Każdy Członek Klastra ma prawo do:
  a) wyznaczania swoich przedstawicieli na posiedzenia Zgromadzenia Członków;
  b) udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Członków KLASTRA;
  c) korzystania ze świadczeń i pomocy KLASTRA.
  d) kształtowania kierunków rozwoju KLASTRA
 2. Członkowie Klastra zobowiązani są:
  a) aktywnie uczestniczyć w pracach KLASTRA oraz przyczyniać się do realizacji jego celów;
  b) przestrzegać postanowień Umowy o współpracy, niniejszego Regulaminu KLASTRA, uchwał Zgromadzenia Członków oraz Zarządu KLASTRA,
  c) regularnie opłacać składki członkowskie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie KLASTRA,
  d) zachowania wzajemnej poufności we wszystkich obszarach działalności klastrowej, również po zakończeniu współpracy w ramach KLASTRA.

§ 11. Przystępowanie Nowych Członków do KLASTRA

 1. KLASTER jest otwarty na przyjęcie nowych członków.
 2. Członkami Klastra mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które złożą wniosek do Zarządu KLASTRA o przyjęcie w poczet członków KLASTRA.
 3. Członkiem KLASTRA może być osoba fizyczna, o ile spełnia następujące wymagania:
  a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  b. podziela cele KLASTRA wskazane w niniejszym Regulaminie i deklaruje chęć uczestnictwa w ich realizacji;
  c. podpisze Umowę o współpracy;
  d. przedstawi rekomendację co najmniej jednego członka KLASTRA.
 4. Członkiem Klastra może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o ile spełnia następujące wymagania:
  a. podziela cele KLASTRA wskazane w niniejszym Regulaminie i deklaruje chęć uczestnictwa w ich realizacji;
  b. zawrze Umowę o współpracy;
  c. przedstawi rekomendację co najmniej jednego członka KLASTRA.
 5. W imieniu Członków KLASTRA Umowę o współpracy z Nowym Członkiem KLASTRA zawiera Koordynator KLASTRA. Podpisanie Umowy o współpracy może nastąpić dopiero po podjęciu uchwały o przyjęciu Nowego Członka przez Zarząd. Na skutek zawarcia Umowy o współpracy, Nowy Członek jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Kopia niniejszego Regulaminu stanowić musi załącznik do Umowy o współpracy.

§ 12. Utrata statusu Członka

 1. Członek może zostać wykluczony z KLASTRA w przypadku:
  1. utraty osobowości prawnej lub utraty zdolności prawnej przez jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną przez Członka niebędącego osobą fizyczną,
  2. śmierci lub pozbawienia praw publicznych lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych w przypadku Członka będącego osobą fizyczną,
  3. zaleganie przez Członka z wpłatą rocznej składki członkowskiej ponad 3 miesiące od upływu terminu ustalonego na uiszczenie składki,
  4. naruszania przez Członka zasad działania KLASTRA określonych niniejszym Regulaminem, nieprzestrzegania uchwał władz KLASTRA,
  5. podejmowania działań mogących szkodzić interesom KLASTRA lub mogących wpływać negatywnie na wizerunek KLASTRA lub jego Członków
 2. Od uchwały Zarządu KLASTRA w sprawie wykluczenia Członka z KLASTRA, wykluczonemu Członkowi przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków KLASTRA.
 3. Członkowi KLASTRA przysługuje prawo wystąpienia z KLASTRA z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 13. Składki członkowskie

 1. Członkostwo w Klastrze wymaga wniesienia przez Członka Klastra składki członkowskiej w postaci opłaty rocznej płaconej z góry za dany rok kalendarzowy.
 2. Wysokość składek członkowskich ustala corocznie Zgromadzenie Członków.
 3. Roczną składkę członkowską uiszcza się w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o wysokości składki.
 4. Nowo przyjęci członkowie uiszczają składkę członkowską w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy o współpracy w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy kalendarzowych pozostałych do końca roku kalendarzowego, z zaokrągleniem do pełnych miesięcy.
 5. W wypadku wygaśnięcia statusu Członka Klastra uiszczona przez niego roczna składka członkowska nie podlega zwrotowi.
 6. Zarząd Klastra może podjąć uchwałę, na umotywowany wniosek Członka Klastra, o zwolnieniu go z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej, z uwagi na jego trudną sytuację, spowodowaną nieprzewidzianymi okolicznościami, co powoduje brak możliwości uiszczenia składki członkowskiej.
 7. Składkę roczną za 2022 rok Członkowie Klastra uiszczą do 25 czerwca 2022 roku, w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy kalendarzowych pozostałych do końca roku kalendarzowego, tj. za okres od 1 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§14. Realizacja projektów KLASTRA. Grupy Projektowe.

 1. Klaster realizuje swoje zadania i cele w formie projektów. Dla realizacji projektów, Zarząd KLASTRA może powoływać Grupy Projektowe.
 2. W skład Grupy Projektowej wchodzą Członkowie KLASTRA, którzy zgłoszą się do realizacji projektu. Grupa Projektowa może skupiać tylko niektórych lub wszystkich Członków Klastra.
 3. W skład każdej Grupy Projektowej jako jej Lider wchodzi Koordynator KLASTRA, chyba, że celowym jest wyznaczenie dla danego projektu innego Członka KLASTRA na Lidera i Zarząd KLASTRA tak postanowi w uchwale o powołaniu Grupy Projektowej.
 4. Lider Projektu odpowiedzialny jest za przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia projektu, a w szczególności do opracowania harmonogramu czynności oraz czuwania nad jego prawidłową realizacją.
 5. Uczestnicy danej Grupy Projektowej mogą zawrzeć pomiędzy sobą umowę konsorcjum, na podstawie której realizują projekt. Umowa konsorcjum określa szczegółowe zasady realizacji projektu, zakres poszczególnych zadań dla członków Grupy Projektowej, a także udział w kosztach projektu.
 6. Projekt będzie realizowany, jeśli do jego realizacji zgłosi się co najmniej 5 członków KLASTRA.
 7. Nieuzasadnione niewyrażenie woli uczestniczenia w Grupie Projektowej lub nieuzasadniona rezygnacja z uczestnictwa w Grupie Projektowej, jeżeli narusza to lub może naruszać interesy KLASTRA, stanowi naruszenie Regulaminu.

§ 15. Rozwiązanie KLASTRA

 1. KLASTER może zostać rozwiązany uchwałą Zgromadzenia Członków KLASTRA. Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klastra wymagana jest większość 3⁄4 (trzech czwartych) głosów, w obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli zasiadających w Zgromadzeniu. Rozwiązanie Klastra powoduje automatyczne rozwiązanie umów o współpracy.
 2. W przypadku rozwiązania KLASTRA dotychczasowy majątek KLASTRA staje się z chwilą podjęcia takiej uchwały majątkiem Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli i może być wykorzystany na realizację jego celów statutowych.